Projecten

Wetenschappelijk onderzoek

6. Onderzoek naar de samenhang tussen klachtreductie en het ervaren welzijn bij mensen met angst- en stemmingsklachten.

Onderzoekslijn: Overig


 

Betrokken organisaties: Reinier van Arkel

(Hoofd)Onderzoeker:

Drs. M. de Groot GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, Reinier van Arkel

Leden projectteam:

Dr. Paul van der Heijden Reinier van Arkel

Odillia Laceulle, Ph.D Universiteit van Utrecht


 

Doel / Samenvatting:

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de relatie tussen de verandering in klachtniveau en de verandering in het welzijn bij patiënten met angst- en stemmingsklachten in de specialistische GGZ.

Achtergrond

In de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg is er steeds meer aandacht voor het begrip “well-being”. Een term die in het Nederlands vaak in één adem wordt genoemd met “herstel” en vertaald wordt door de term welzijn. Ondanks de toegenomen aandacht, blijven veel behandelaren zich focussen op het verminderen van klachten en symptomen, in plaats van het vergroten van iemands welzijn. In het huidige onderzoek willen we aan de hand van ROM-gegevens onderzoeken of er een verband is tussen symptoomreductie en het welzijn van patiënten. En zo ja, welk. De verwachting is dat cliënten eerder zullen rapporteren dat het welzijn is verbeterd en in mindere mate dat de klachten verminderd zijn.

Methode

Het onderzoek betreft patiënten met angst- en stemmingsklachten die een zogenaamde "evidence-based treatment" kregen, zoals beschreven in de zorgprogramma's van Reinier van Arkel.

Er wordt gebruik gemaakt van ROM-gegevens. De SQ-48, een vragenlijst die angst- en depressieve klachten meet, wordt gerelateerd aan de WHODAS 2.0, een vragenlijst die welzijn meet zoals gedefinieerd door de WHO. Alle gegevens worden verzameld met behulp van zelfrapportage door patiënten. Er werden elke drie maanden metingen verricht. De relatie tussen beiden uitkomstmaten wordt per meting bekeken. Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop beide uitkomstmaten samen veranderen.

Verwachte resultaten/opbrengsten

De verwachting is dat het onderzoek meer inzicht geeft in een eventueel verband tussen symptoomreductie en welzijn. De resultaten kunnen gebruikt worden voor een meer relevante definiëring van behandeleffecten. Tevens kan het onderzoek leiden tot conclusies voor het includeren van aspecten van welzijn binnen het reguliere therapieaanbod.


Trefwoorden

  • Welzijn
  • Symptoomreductie
  • Vragenlijsten
  • Behandelverloop
  • Samenhang
M. de Groot
M. de GrootHoofdonderzoeker m.de.groot@reiniervanarkel.nl