We trekken samen op bij wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

‘Samen optrekken bij het verrichten van wetenschappelijk onderzoek’ dat is wat de Brabant Academie voor ogen heeft. Het doel is dat onderzoekers binnen de Brabant Academie elkaar weten te vinden en samen nieuwe projecten opzetten. Samenwerken zorgt er ook voor dat we landelijk een koploper zijn in het implementeren van een kwaliteitssysteem op het gebied van onderzoek. Onderzoek binnen de Brabant Academie voldoet hierdoor aan wet- en regelgeving en is kwalitatief hoogwaardig.

Wetenschapsbureau Brabant Academie

De vier organisaties van de Brabant Academie verrichten kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. Het Wetenschapsbureau ondersteunt onderzoekers bij de organisatie en uitvoering van (medisch) wetenschappelijk onderzoek. 

Wat zijn de taken van het Wetenschapsbureau?

  • Het Wetenschapsbureau is de helpdesk op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Je kunt bij het Wetenschapsbureau terecht voor algemene vragen. Denk hierbij aan informatie over wetgeving en procedures voor wetenschappelijk onderzoek, hulp bij indienen van onderzoeksprotocollen bij de lokale CWO (Commissie Wetenschappelijk Onderzoek) en METC (Medisch-ethische toetsingscommissie) en hoe je een dataverzameling efficiënt inricht.
  • Opzetten, implementeren en onderhouden van kwaliteitssysteem met daarin heldere processen en werkinstructies voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Het kwaliteitssysteem is eind 2020 geïplementeerd.
  • Het adviseren over de aanschaf en implementatie van een studie- en datamanagementsysteem. Het hebben van een studie- en datamanagementsysteem maakt het makkelijker om onderzoeksdocumenten en data op de juiste manier te verwerken en bewaren.
  • Aanbieden van scholing op gebied van methodologie, wet- en regelgeving, ethische kanten van onderzoek.
  • Zichtbaar maken van wetenschappelijk onderzoek binnen en buiten de Brabant Academie. Denk hierbij aan het organiseren van symposia en het uitreiken van een wetenschapsprijs.

Wetenschapsprijs Brabant Academie '21/'22

De Brabant Academie Wetenschapsprijsis in 2022 voor de eerste maal uitgereikt. Deze heeft als doel bij te dragen aan:

  • het zichtbaarder maken van (de meerwaarde van) wetenschappelijk onderzoek in de GGZ-praktijk in het algemeen;
  • het vergroten en verspreiden van wetenschappelijk en klinisch relevante kennis en inzichten binnen de vier Brabant Academie GGz instellingen in het bijzonder.
Kwaliteitssysteem

Kwaliteitssysteem

Om onderzoekers te helpen bij de uitvoering van hun project is binnen de Brabant Academie een kwaliteitssysteem voor wetenschappelijk mensgebonden onderzoek ontwikkeld, zowel voor WMO-plichtig als niet WMO-plichtig onderzoek. Het kwaliteitssysteem beschrijft wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe alle relevante taken uitgevoerd dienen te worden. De belangrijkste doelen zijn het borgen van de patiëntveiligheid (beperken risico’s en belasting voor deelnemers) en wetenschappelijke kwaliteit.

Het kwaliteitssysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kwaliteitshandboek

Dit handboek beschrijft het onderwerp en toepassingsgebied van dit specifieke kwaliteitssysteem en de onderdelen waaruit het kwaliteitssysteem bestaat.

  • Standard Operating Procedures

De ‘Standard Operating Procedures ‘(SOPs) zijn de procesbeschrijvingen waarin staat wat, in welke volgorde en door wie gedaan moet worden. Voorbeelden hiervan zijn het schrijven van een onderzoeksprotocol of voortgangsrapportage. Vanuit de SOPs wordt verwezen naar instructies en formulieren waar nodig.

De inhoud van het kwaliteitssysteem is inmiddels gereed (december 2020). Binnen de vier organisaties van de Brabant Academie wordt het systeem geïmplementeerd. Hiermee loopt de Brabant Academie landelijk voorop in het waarborgen dat onderzoek voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is bij wetenschappelijk onderzoek.

Contactpersonen Wetenschapsbureau

GGz Breburg

Helene Andrea
(h.andrea@ggzbreburg.nl)

M 06-12214798

GGZ Oost Brabant

Laura van der Leest – Brugel 
(lwpm.vander.leest-brugel@ggzoostbrabant.nl)

M 06-13280817

GGZ Westelijk Noord-Brabant

Matthijs Hamakers
(m.hamakers@ggzwnb.nl)

M 06- 23083320

Reinier van Arkel

Michelle Hendriks
(michelle.hendriks@reiniervanarkel.nl)

M  06-15025263