Onderzoekslijnen

Wetenschappelijk onderzoek

GGz Breburg
 • 1. Gecombineerde lichamelijke en psychische klachten

Het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) behandelt cliënten vanaf 18 jaar die kampen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Het centrum heeft eind 2014 het TOPGGz-keurmerk van de Stichting TopGGz behaald. Op 20 juni 2019 is het keurmerk met vier jaar verlengd.

De afdeling kent sinds 2010 een onderzoekstraditie. In 2018 zijn drie promotieonderzoeken afgerond en is er een start gemaakt met het opzetten van nieuwe onderzoekslijnen rondom somatisch-symptoomstoornis (SSRD) en Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). De drie nieuwe lijnen zijn: 

 • Blended e-health interventies voor patiënten met SSRD/SOLK;
 • Ontwikkeling van consultatiemodellen voor huisartsen en voor behandelaren van EPA patiënten met SSRD/SOLK;
 • Innovatieve (groeps)behandelingen voor volwassenen/ouderen met SSRD/SOLK.

Contactpersonen

2. Persoonlijkheidsstoornissen & autismespectrumstoornissen

2.1 PersonaCura
PersonaCura biedt hoogspecialistische diagnostiek en behandeling aan 60-plussers met een psychiatrische hulpvraag en persoonlijkheidsstoornissen en/of autismespectrumstoornissen- en gedragsproblemen. Het centrum heeft op 20 juni 2019 het TOPGGz-keurmerk van de Stichting TOPklinische GGz behaald.

Onderzoekslijnen zijn:

 • Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Deze onderzoekslijn omvat onderzoek naar diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij senioren vanaf 60 jaar en hun naastbetrokkenen. Doelstelling is om voor ouderen gerichte diagnostische methoden te ontwikkelen en verbeteren alsook om psychotherapeutische behandelmethoden te ontwikkelen en aan te passen voor ouderen. Het onderzoek vindt voornamelijk plaats binnen PersonaCura en veelal in nauwe samenwerking met het Topklinisch centrum persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen van Mondriaan te Heerlen.

 • Autismespectrumstoornissen bij ouderen

Deze onderzoekslijn richt zich op het verbeteren van diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij senioren vanaf 60 jaar en hun omgeving. Centrale doelstelling is om autisme bij ouderen te detecteren en psychiatrische comorbiditeit en systeemproblematiek effectief te behandelen. De onderzoeken vinden plaats binnen PersonaCura en het Centrum Senioren van GGz Breburg.

Contactpersonen:

 • Dr. Arjan Videler, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog en senior onderzoeker, email: a.videler@ggzbreburg.nl
 • Dr. Machteld Ouwens, gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist en senior onderzoeker, email: m.ouwens@ggzbreburg.nl

2.2 Overig

Ook elders binnen GGz Breburg wordt onderzoek verricht naar thema’s die onder deze onderzoekslijn geplaatst kunnen worden, waaronder onderzoeken op het gebied van:
- Antisociale persoonlijkheidsstoornis en forensische psychologie (contactpersoon: Dr. Madeleine Rijckmans, email m.rijckmans@ggzbreburg.nl)
- Behandeluitkomsten en -processen bij MBT (Mentalisation Based Treatment) bij clienten met borderline persoonlijkheidspathologie (contactpersoon bij MBT deeltijd/ambulant Volwassenen Dr. Helene Andrea, email: h.andrea@ggzbreburg.nl, en contactpersoon bij Centrum Jeugd Dr. Mirjam Kouijzer, email: m.kouijzer@ggzbreburg.nl)  

3. Samen Beslissen & Routine Outcome Monitoring

Deze onderzoekslijn omvat onderzoek naar de doorontwikkeling en toepassing van Samen Beslissen in de behandelpraktijk; wat hiervan de toegevoegde waarde is voor cliënten, naasten en behandelaars, en wat hierbij wel en niet werkt bij diverse (specifieke) doelgroepen. Bij Samen Beslissen kan Routine Outcome Monitoring als gepersonaliseerde informatiebron worden benut, evenals andere hulpmiddelen bijvoorbeeld via eHealth (cliëntportaal), ondersteuning door ervaringsdeskundigen, psycho-educatie etc. De inzet van Routine Outcome Monitoring bij Samen Beslissen, en de eigen regie van cliënten hierin, wordt vanuit GGz Breburg expliciet meegenomen in deze onderzoekslijn. Hierbij gaat het onder meer over de inzet en het gebruik van de herstelschaal I.ROC en stoornis specifieke meetinstrumenten als ondersteuning bij het formuleren van behandel- en hersteldoelen, als bron om de voortgang van de behandeling en het herstel te monitoren en hierin gezamenlijk bij te sturen. Ook de bewerking van data op groepsniveau als input voor de interne leer-en verbetercyclus van teams valt onder deze onderzoekslijn.

Contactpersoon:

 • Dr. Margot Metz, senior-onderzoeker & senior-beleidsmedewerker GGz Breburg, emailadres: m.metz@ggzbreburg.nl

4. Onvrijwillige zorg

De laatste jaren gaat er in de GGZ veel aandacht uit naar de zorg voor mensen met ‘ernstige psychiatrische aandoeningen’ (EPA). Er zijn landelijk een aantal belangrijke doelen gesteld zoals het afbouwen van de bedden, het ontwikkelen van goede (intensieve) ambulante zorg, het streven naar een derde meer herstel en het voorkomen van dwang. Om deze doelen te bereiken is er de laatste jaren binnen GGZ Breburg veel ontwikkeld, denk hierbij aan High en Intensive care, Active Recovery Triad (ART) en Sherpa (RACT en HIC).

In de onderzoekslijn onvrijwillige zorg staat het voorkomen van onvrijwillige zorg centraal. Denk hierbij aan gedwongen opname en vrijheidsbeperkende interventies. Met de komst van de Wet Verplichte GGZ is ook ambulante dwang een belangrijk aandachtspunt.

De twee kernthema’s in de onderzoekslijn ‘onvrijwillige zorg’ zijn:

 1. Dwang, eigen regie en veiligheid
 2. Herstel en werken in de triade

Door middel van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek wordt de zorg geëvalueerd als het gaat om het proces (hoe gaat de implementatie, wat zijn successen en knelpunten, wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we de zorg verbeteren) als effecten (heeft de manier van werken effect op bijvoorbeeld het herstel van cliënten of het aantal vrijheidsbeperkende interventies).

Contactpersoon: