Projecten

Wetenschappelijk onderzoek

Ontwikkeling tijdens Corona

Onderzoekslijn: overig


 Betrokken organisaties:

Hart voor Brabant
Koning Willem 1 College
Reinier van Arkel, centrum Adolescentenpsychiatrie
Universiteit Utrecht


Leden projectteam:

Odilia Laceulle 

Hilde Schuiringa

Leanne van Est

Paul van der Heijden, Reinier van Arkel


Trefwoorden

  • Adolescenten
  • Jong volwassenen
  • Ontwikkelingstaken
  • Psychisch functioneren
  • (COVID-19) crisis
  • Individuele kwetsbaarheid
  • Omgevingskwetsbaarheid

Doel project

Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van relaties tussen een crisissituatie, zoals de huidige COVID-19 crisis, en ontwikkeling van jongeren met en zonder bestaande kwetsbaarheden.

Achtergrond

Op basis van eerder onderzoek kan worden verwacht dat er een relatie bestaat tussen de COVID-19 crisis en psychische problematiek bij jongeren. Mogelijk is dit effect in het bijzonder te zien bij de groep jongeren met bestaande kwetsbaarheden. Over de relatie met de ontwikkeling van jongeren op andere levensgebieden, zoals sociaal functioneren, is nog veel minder bekend. Begrijpen hoe jongeren zich in tijden van crisis ontwikkelen op een veelheid aan levensgebieden is van maatschappelijk en klinisch belang. Daarnaast is het belangrijk om zicht te krijgen op individuele en omgevingskwetsbaarheden (en beschermingsfactoren), om te kunnen identificeren wie het grootste risico lopen op stagnatie in ontwikkeling.

Opzet onderzoek

Het design is tweeledig. Voor het cross-sectionele deel wordt op één meetmoment vragenlijsten afgenomen bij jongeren uit de algemene en klinische populatie. Voor het longitudinale deel wordt data van jongeren uit de klinische populatie bekeken over meerdere meetmomenten. Hiervoor wordt, naast de huidige dataverzameling, gebruik gemaakt van data uit het longitudinale APOLO-onderzoek (zie <link naar samenvatting APOLO-studie>). De onderzoekspopulatie bestaat uit twee groepen adolescenten en jongvolwassenen (16-24 jaar). De algemene populatie wordt geworven via Regionaal Opleidingscentrum Koning Willem 1 College en GGD Hart voor Brabant, en de klinische populatie wordt geworven uit de deelnemers aan het APOLO-onderzoek. In het onderzoek wordt gekeken naar relaties tussen variabelen bij jongeren (kunnen uitvoeren van ontwikkelingstaken en psychisch functioneren) in de context van de COVID-19 crisis (bv. gevolgen van restricties voor sociaal contact). Daarnaast wordt gekeken naar de invloed van COVID-19 op kwetsbare jongeren (kwetsbaarheid als gevolg van individuele en/of omgevingsfactoren) in vergelijking met jongeren zonder bestaande kwetsbaarheden. We verwachten een relatie tussen de crisis en psychische problemen en moeite met uitvoeren van ontwikkelingstaken en we verwachten dat dit sterker is voor jongeren met bestaande kwetsbaarheden.

Verwachte resultaten

Het onderzoek poogt bij te dragen aan kennis over de ontwikkeling en functioneren van jongeren, specifiek in tijden van crisis en zowel voor jongeren met en zonder bestaande kwetsbaarheden. De samenwerking met een school, de GGD en een zorgafdeling voor jongeren zorgt ervoor dat de vergaarde kennis weer snel terugkomt bij de populatie die onderzocht wordt. Naast verslaglegging in wetenschappelijke artikelen, wordt gewerkt aan factsheets en een vlog om de resultaten van het onderzoek zo laagdrempelig mogelijk terug naar de jongeren te brengen.

Odilia Laceulle
Odilia LaceulleHoofdonderzoeker O.M.Laceulle@uu.nl